náměstí v Železném Brodě

1. místo v soutěži „Malé náměstí v Železném Brodě

autoři: Pavel Griz, Tereza Kučerová, Patrik Zamazal

tvar současného náměstí je výsledkem poválečné asanace drobné zástavby, která svými fasádami tvořila malé náměstí. Malebné domky ve svahu pod zvonicí a kostelem tvořily první prostorový plán a tvořily základ bohaté kompozice, která byla ozdobou celého nábřeží. Po zbourání třech domů pod kostelem a protilehlého rohového domu vznikl nedefinovaný rozlehlý prostor, který pohltila automobilová doprava. Tímto zásahem citelně utrpěla kompozice schodiště ke kostelu. Dříve byly schody citlivě usazené do prostor malého náměstí, mastné krámy s původními domy tvořily komorný nástup k průvodu. Nyní je náměstí vyasfaltované a provoz na něm se řídí pravidlem jet nejkratší cestou. Autobusové zastávky jsou z prostorových důvodů rozdělené do dvou míst. Ve směru na autobusové nádraží jede autobus z Malého náměstí přes náměstí 3. Května čímž zbytečně zatěžuje dopravu v centru. Parkování je v dnešní době téměř všude. Před zdí pod kostelním kopcem, podél domů, na volném prostranství v Husově ulici. Veškeré povrchy jsou v dezolátním stavu. Popraskaný asfalt se drolí a volně přechází ve štěrkový povrch. Tento stav se snažíme řešit úpravou povrchů, organizací dopravy a hlavně novým tvarováním úpatí kostelního kopce.

kopec a terasy

Domy na pozemcích 440, 441, 442/1držely kostelní svah proti sesuvu. Tento problém byl po jejich zbourání vyřešen kamennou zdí z žulových kamenů nevhodného formátu. Zdí byl uříznut kopec a vznikl poměrně velký prostor bez kvality. Zeď tvoří, jako dříve drobná zástavba, první plán při pohledu na kostel a zvonici. Náš návrh nevolí cestu pietní obnovy hmot zbouraných domů. Ze zadání vyplývá, že v současné době neexistuje záměr, který by odpovídal významu místa. Charakter původních staveb byl natolik výjimečný, že by docílení stejného kompozičního působení znamenalo další architektonickou soutěž, která by ověřila možnosti novostavby v tak těsném sousedství kostela a zvonice. Hlavním důvodem pro opuštění myšlenky dostavby bylo neadekvátní zmenšení plochy náměstí. Oproti stavu před sto lety musí náměstí pojmout mnohem více funkcí a aktivit. Rozhodli jsme se situaci řešit doplněním tvaru kopce. Malé náměstí bylo vždy odděleno od vegetace. Dříve domy, později zdí. Přinášíme nový názor na vztah teras a náměstí. Vytváříme plynulý přechod umožňující volný pohyb po celém kopci. Přírodní cesty ze směsi jílu a štěrkového prachu jsou lemovány lavičkami. U paty kopce jsou dvě důležitá místa. Autobusové zastávky a pódium pro kulturní produkce. Prolnutí povrchu náměstí a teras probíhá ve vrstvách jednotlivých schodů. Prolnutí náměstí a teras nabízí nový způsob využití obojího. Z teras se stává čekárna na autobus a z náměstí náves, kde zpevněné plochy přecházejí do zeleně.

křižovatka, autobus a parkování

Na nový vztah náměstí s kopcem musí reagovat i dopravní řešení. Cílem řešení je vizuálně potlačit její projevy. A prostorově zredukovat plochu pro dopravu. Do složitého tvaru křižovatky jsme vložili šestiúhelníkovou síť, která vždy tvoří spojení třech cest v úhlu 120°. Jejich vzájemný vztah nikdy nenaznačuje hlavní nebo vedlejší cestu – platí zde přednost zprava. Tím je eliminováno dopravní značení a je zajištěna přirozeně nízká rychlost projíždějících aut. Všechny komunikace jsou obousměrné, pouze výjezd z parkoviště ulicí Husova bude vzhledem ke složité situaci na Náměstí 3.května jednosměrný. Profil komunikace bude ovšem připraven na obousměrný provoz. Autobusové zastávky jsou oproti současnému stavu sloučeny do jednoho místa – k úpatí kopce. Cestující se budou moct při čekání rozprostřít po celém kopci. Studenti a žáci škol uvítají volný prostor bez aut. Na přilehlém domě jsou osazeny textilní markýzy, které poskytnou střechu nad hlavou při dešti. Toto jednoduché a funkční zastřešení je vzpomínkou na stará města a v časech jarmarků se stane místem prodavačů a trhovců. Parkování je koncentrováno do dvou prostor. V Křížové ulici je navrženo na kapacitu 18 míst, povrch je jednoduchý štětový. Přechod mezi domy a parkovacími stáními je vydlážděn žulovou dlažbou. Vymezí se tím prostor pro automobily a vznikne důstojný přístup k domům. Parkování v Husově ulici bude sloužit turistům i místním, kteří míří na náměstí 3. Května. Příjezd je po mostě z malého náměstí, odjezd je zpět na Malé náměstí nebo jednosměrkou na náměstí 3. Května. Parkoviště nabízí celkem 24 míst. Jejich počet bude zřejmě upraven po vyjasnění pozemkové situace s majitelkou p. č. 12/1, který zasahuje do uvažovaného prostoru parkoviště. Návrh předpokládá budoucí hranici mezi obecním a soukromým pozemkem v poloze stávající vjezdové brány do areálu rybárny. Příjezdová cesta je ze žulových kostek 10x10cm, parkovací stání je ze štětu – směsi štěrkového prachu a jílu. Plochy pro pěší jsou vydlážděny malou žulovou mozaikou. Podél potoka jsou položeny desky z pískovce.

potok

Žerovnický potok je v současné době spíše schován. Běžný návštěvník často nezaregistruje jeho trasu. Z břehu u Husovy ulice je na opěrné zdi postavena zídka, která brání zahlédnout potok i ze vzdálenosti dvou metrů. Dále břeh pokračuje nezpevněnou hranou k soukromému pozemku rybárny. Celá zadní část rybárny má charakter neudržovaného vesnického dvoru. Žerovnický potok je skrytý šperk řešeného území. Mnoha prostředky zdůrazňujeme jeho přítomnost. V horní části rozšiřujeme stávající schody k potoku, aby se u něj dalo sedět, svačit, přemýšlet. Nový most má rozšířený prostor pro pěší, kovové zábradlí nebrání pohledu na tekoucí vodu. Chodník podél potoka je z pískovcových desek. Kvalitní povrch, nově vysazené stromořadí a lavičky tvoří páteř nové “kolonády.“ Dále navrhujeme novou lávku mezi parkovištěm a novým parkem v místě dnešní soukromé zahrady. Na konci pravého břehu potoka je rybárna. Navrhujeme výrazné přehodnocení jejího provozu. Navrhujeme venkovní restauraci, která bude přístupná z objektu i z parkoviště. Sezení nad potokem s výhledem na kostel a zvonici. Dění na terase bude lákat kolemjdoucí všemi smysly. V areálu restaurace je nově navrženo 5 parkovacích stání pro hosty.

nová zástavba

Doporučujeme částečné zastavění nábřeží na pozemku č.19, které by ho důstojně zakončilo. Zároveň doporučujeme dostavbu p.č. 143. Nový objem domu zvýrazní polohu potoka a zpevní tvar prostoru parkoviště. Oba nově vzniklé objekty budou těžit z volného prostranství – parku. Pokud nedojde k dostavbě na nábřeží, doporučujeme výsadbu vzrostlých listnatých stromů (kaštanů), které vizuálně doplní chybějící hmoty domů a vytvoří v dálkových pohledech první prostorový plán kostelu a zvonici.